Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι

Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι

Tου Δρ. Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη από την Κυριακάτικη Kontranews

Απανωτές και πολύμορφες κρίσεις προσ­διορίζουν την τρέχουσα περίοδο, καθι­στώντας την όχι μόνο δύσκολη, αλλά ιδι­αίτερα κρίσιμη και καθοριστική για το μέλλον της Ελλάδας. Οι αντοχές της χώρας, η ωριμότητα και η υπομονή του λαού, η ψύχραιμη υπεύθυνη αλλά και αποφασιστική στάση της ηγεσίας, θα καθορί­σουν την έκβαση των εξελίξεων.

Η κοινωνία μας μόλις βγήκε εξαντλημένη από μια μακρά οικονομική κρίση, βρέθηκε ταυ­τόχρονα αντιμέτωπη από τη μια με την πιο απρό­σμενη πανδημία και από την άλλη με μια θρα­σύτατη τουρκική απειλή που δεν σέβεται κανένα κανόνα διεθνούς δικαίου και προσπαθεί να επι­βάλει μια αναχρονιστική και αλαζονική περιφε­ρειακή ηγεμονία.

Το φρόνημα του Ελληνικού λαού εκδηλώθη­κε θετικά στον Έβρο υπερασπίζοντας έμπρακτα τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η υπεύθυνη στάση της πλει­οψηφίας των πολιτών στην πρώτη φάση της παν­δημίας, κέρδισε τα διεθνή εύσημα και προστάτε­ψε την κοινωνία από την υγειονομική κατάρρευ­ση. Η Κυβέρνηση έδειξε ικανότητα να διαχειρί­ζεται δύσκολες κρίσεις και αποφασιστικότητα να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια.

Όπως όμως κάθε κρίση κρύβει μέσα της και ευκαιρίες, έτσι κι αυτή που βιώνουμε, αναδεικνύ­ει ότι τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη, η υγεία, η ευημερία, η ασφάλεια, η ατομική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η από­λυτη προστασία της ζωής, η δημοκρατία.

Ποιος φανταζόταν στην ανθηρή Ελλάδα πριν μερικά χρόνια ότι θα επέστρεφε η φτώχεια και η μετανάστευση των νέων λόγω ανεργίας, ότι θα μπορούσαν να περιορίζονται οι βασικές μας ελευθερίες με τη δική μας βούληση για να προ­στατευθεί το αγαθό της Δημόσιας Υγείας και της ζωής, ότι θα τσαλακώνονταν η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, θα απειλούνταν εκ νέου το αγαθό της ειρήνης και η δημοκρατία θα έψαχνε ψηφιακούς τρόπους λειτουργίας κόντρα στις νέες απειλές. Κι όμως όλα αυτά συμβαίνουν και αν δεν έχουμε τα αντανακλαστικά να τα παρακολουθήσουμε, θα κινδυνεύσουμε να χάσουμε ό,τι κατακτήσαμε με αγώνες και θυσίες μέχρι σήμερα.

Έξω και πάνω όμως από την προσαρμοστικό­τητα, την ταχύτητα, τα οξυμένα αντανακλαστικά να προσαρμοζόμαστε στην νέα εποχή, να παρακολου­θούμε την τεχνολογική εξέλιξη και να εκπαιδευό­μαστε στη σύγχρονη διαχείριση κρίσεων, πρέπει καθαρά να δούμε αυτή τη φορά τι είναι αυτό που χιλιάδες χρόνια κάνει αυτό το έθνος να διακρίνε­ται στα δύσκολα. Ποιες είναι οι αξίες και τα ιδα­νικά μας που αντέχουν στο χρόνο και μας χαρί­ζουν δύναμη και ιστορική διάρκεια. Γιατί αυτές είναι το DNA μας που αν το αποκωδικοποιήσου­με, μόνο τότε μπορούμε να το προστατέψουμε.

Η πρώτη αξία που ανέδειξε κυρίως η οικονο­μική κρίση είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο που δοκιμάζεται. Είναι η δύναμη της οικογένει­ας ως το πιο ισχυρό κύτταρο της ελληνικής κοι­νωνίας που στα δύσκολα υποκατέστησε αυτόματα το ανύπαρκτο, απρόσωπο και ανοργάνωτο κοι­νωνικό κράτος, γκρεμίζοντας τους μύθους των κρατικιστικών συστημάτων

Η δεύτερη αξία που ανέδειξε η υγειονομική κρίση είναι ο σεβασμός στην αξία του ανθρώ­που, όταν η ζωή και η υγεία των πολλών ως αγα­θά προτάχθηκαν έναντι του οικονομικού κέρδους και της λειτουργίας της αγοράς. Εδώ γκρεμίστη­καν οι νεοφιλελεύθεροι μύθοι της αυτορρύθμι­σης της οικονομίας, διότι χωρίς το ρυθμιστικό ρόλο της πολιτείας δεν θα ήταν εύκολος ο συντο­νισμός δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η αφύ­πνιση της ατομικής ευθύνης των πολιτών.

Η τρίτη αξία που αναδείχθηκε από την παρατε­ταμένη εθνική κρίση με την Τουρκία είναι ο γνή­σιος, άδολος και υγιής Πατριωτισμός που σαφώς διαφοροποιείται από τον επικίνδυνο εθνολαϊκι­σμό, τον απειλητικό εθνικισμό και τον διαβρωτικό διεθνισμό. Η αγάπη και η υπεράσπιση των δικαι­ωμάτων της πατρίδας δεν μπορεί να σε ενοχοποιεί και να σε απομονώνει. Είναι χρέος και προϋπό­θεση ύπαρξης της Ελλάδας και του Ελληνισμού.

Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου όπως υπηρετή­θηκε κατά την οικονομική κρίση από την ελληνι­κή οικογένεια. Η αξία του ανθρώπου όπως ανα­δείχθηκε κατά την υγειονομική κρίση από το πρό­ταγμα της ζωης και της δημόσιας υγείας έναντι του κέρδους και ο γνήσιος πατριωτισμός, όπως εκφράστηκε κατά τη εθνική κρίση με την Τουρ­κία, αν συμπληρωθούν από την πίστη του Έλλη­να στις Χριστιανικές αξίες που βάλλονται ύπουλα και την επένδυση στην παιδεία που δυναμώνει, όχι μόνο τη νέα γνώση αλλά και τη συνειδητο­ποίηση της ιστορικής μας ρίζας και τις πολιτιστι­κής μας ταυτότητας, αποκωδικοποιούν το εθνι­κό μας DNA και μας δίνουν δύναμη να αντιμετω­πίσουμε αποτελεσματικά τους κινδύνους και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

*Βουλευτής Ροδόπης ΝΔ

Επικ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου