Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αθανάσιος Δημόπουλος: Πιθανή η επιβολή τοπικών lockdown - Αισιοδοξούμε για το εμβόλιο

Αθανάσιος Δημόπουλος: Πιθανή η επιβολή τοπικών lockdown - Αισιοδοξούμε για το εμβόλιο

Συνέντευξη στον Χρήστο Κυμπιζή για την Κυριακάτικη Kontranews

Ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιος Δημόπουλος τονίζει στην Κυριακάτικη Kontranews πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν τοπικά lockdown σε περίπτωση που «τα νέα κρούσματα και οι διασωληνωμένοι συνεχίζουν να αυξάνονται» και σημειώνει πως είναι αναγκαίο να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Απαντά στο γιατί οι ειδικοί θεωρούν τώρα απαραίτητη τη χρήση μάσκα, ενώ στην πρώτη φάση της πανδημίας κρατούσαν εντελώς διαφορετική στάση και υποστηρίζει πως μέσω του σχολείου η καθημερινή χρήση μάσκας και τα μέτρα ατομικής υγιεινής πρέπει «να γίνουν συνήθεια» στους μικρούς μαθητές. Επιπλέον, δηλώνει την αισιοδοξία του για την πορεία των ερευνών του πολυπόθητου εμβολίου.

  • Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμε­νο ενός νέου lockdown στην Αττι­κή; Θεωρείτε πως με τα μέτρα που έχουν παρθεί μπορεί να αποφευ­χθεί αυτό το σενάριο;

Το lockdown αποτελεί ένα μέτρο καταπο­λέμησης της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 πολύ αποτελεσματικό αλλά με σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες. Το ενδε­χόμενο ενός γενικευμένου, πανελλαδικού lockdown είναι αρκετά απομακρυσμένο, ωστόσο τοπικά lockdown περιορισμένης εμβέλειας αντίστοιχα με την επιμέρους επι­δημιολογική εικόνα είναι πιθανά εφόσον τα νέα κρούσματα και οι διασωληνωμένοι συνεχίζουν να αυξάνονται. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σωματικής απομά­κρυνσης και ατομικής υγιεινής καθώς και τα μέτρα της πολιτικής προστασίας.

  • Μπορούν να υπολογιστούν τα ενεργά κρούσματα αυτή τη στιγ­μή στη χώρα;

Υπάρχει ακριβής εικόνα σχετικά με τον αριθμό των ενεργών κρουσμάτων που χρήζουν νοσηλείας είτε σε κοινό νοσο­κομειακό θάλαμο είτε σε μονάδα εντα­τικής θεραπείας. Σαφώς και υπάρχουν ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι έχουν ασυμπτωματική ή ηπίως συμπτωματική νόσο και δε θα απευθυνθούν σε δομές δημόσιας υγείας για να πραγματοποιη­θεί η μοριακή δοκιμασία ελέγχου για τον SARS-CoV-2. Γι’ αυτό είναι σημαντική η τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ σε περί­πτωση συμπτωμάτων που μπορεί σχετίζο­νται με λοίμωξη COVID-19 ώστε να απο­τραπεί η περαιτέρω μετάδοση.

  • Τι θα πρέπει να κάνει η πολιτεία για να περιορίσει την εξά­πλωση του ιού στη Λέσβο μετά τα κρούσματα στο Καρά Τεπέ και τι μέτρα θα πρέπει να λάβει για να μην υπάρξει έξαρση του ιού και σε άλλα τέτοια κέντρα;

Η βασική πρόκληση για την απο­τροπή της μετάδοσης του SARS-CoV-2 στα κέντρα φιλοξενίας είναι η αυστηρή τήρηση των βασικών μέτρων ατομικής υγιεινής και σωματικής απομάκρυνσης. Επι­πλέον, ειδική μέριμνα χρειάζεται για την απομόνωση των θετικών κρουσμάτων από την υπόλοιπη κοινότητα των δομών φιλοξενί­ας. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση όσων δια­μένουν σε αυτές τις δομές λαμβά­νοντας υπόψη την πολυπολιτισμι­κότητα και τις πιθανές δυσκολί­ες κατανόησης της ανάγκης των μέτρων αποτροπής της πανδημίας.

  • Ένα ερώτημα που απασχο­λεί πολύ κόσμο και δίνει αφορμές για αντιδράσεις στους αρνητές της μάσκας: Γιατί τον Μάρτιο οι ειδικοί προέτρεπαν τον κόσμο να μην φοράει μάσκα, αλλά πλέον κρατούν εντελώς δια­φορετική στάση;

Η ανταπόκριση απέναντι σε μια νέα πανδημία και τα μέτρα για την αντιμετώπισή της αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που προ­σαρμόζεται ανάλογα με τα συνε­χώς ανανεούμενα δεδομένα, την αυξανόμενη επιστημονική γνώ­ση και κλινική εμπειρία. Η δημι­ουργία μιας ισχυρής σύστασης προϋποθέτει την υποστήριξη από αντίστοιχη τεκμηρίωση. Η σύστα­ση σχετικά με τη χρήση μάσκας δημιουργήθηκε με τη συλλογή της απαραίτητης επιστημονικής γνώ­σης που υποστηρίζει ότι η ορθή χρήση μάσκας συνεισφέρει ουσι­αστικά στην αποτροπή της μετά­δοσης του SARS-CoV-2.

  • Τι έχετε να πείτε στους γονείς που ανησυχούν για την υποχρεωτική χρήση της μάσκας στα σχολεία;

Η ορθή χρήση της μάσκας είναι αποτελεσματική για την αποτροπή της μετάδοσης του SARS-CoV-2 σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει συγχρω­τισμός και δεν είναι δυνατό να τηρηθούν τα μέτρα σωματικής απομάκρυνσης. Ακρο­γωνιαίος λίθος για να είναι αποτελεσμα­τική η χρήση μάσκας στα σχολεία είναι η σωστή χρήση που αυτό μπορεί να επιτευ­χθεί μόνο μέσω της συνεχούς εκπαίδευ­σης των μαθητών, ούτως ώστε η καθη­μερινή χρήση μάσκας και τα μέτρα ατο­μικής υγιεινής να γίνουν συνήθεια, κατά αντιστοιχία με την εκμάθηση άλλων δρα­στηριοτήτων καθημερινής ατομικής υγι­εινής όπως το βούρτσισμα των δοντιών.

  • Πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι έχουν σταματήσει δύο φορές οι δοκιμές του εμβολίου της Οξφόρδης λόγω σοβαρών νευρολογικών παρε­νεργειών σε εθελοντές; Είστε αισιό­δοξος για την πορεία των ερευνών;

Υπάρχουν προκαθορισμένες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της κλινικής ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών προϊόντων συμπε­ριλαμβανομένων των εμβολίων, οι οποί­ες διασφαλίζουν πρωτίστως την ασφά­λεια των συμμετεχόντων. Επομένως, όταν υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρό ανεπιθύ­μητο συμβάν που πιθανώς σχετίζεται με το εμβόλιο, η δοκιμή παύει προσωρινά μέχρι να διερευνηθεί η πιθανή αιτιολο­γική συσχέτιση με το εμβόλιο. Η κλινική μελέτη του εμβολίου της Οξφόρδης πλέον συνεχίζεται και αισιοδοξούμε για τη θετι­κή έκβαση. Επιπλέον, άλλες τρεις κλινικές μελέτες εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2 φάσης 3 βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ευρώ­πη και ΗΠΑ. Είναι πολύ πιθανό να έχου­με θετικά αποτελέσματα σε περισσότερες από μία μελέτες και συνακόλουθα περισ­σότερα από ένα εμβόλια διαθέσιμα ώστε να καλυφθούν οι παγκόσμιες ανάγκες.

Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ, Kαθηγητής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Αρθρογράφος